KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Bosam Fund I AB (publ)

18 May 2022

Aktieägarna i Bosam Fund I AB (publ), org.nr 559288-0073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni 2022

Aktieägarna i Bosam Fund I AB (publ), org.nr 559288-0073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni 2022, kl. 14:00, på Skeppsbron 34, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 16 juni 2022 per brev till adress Bosam Fund I AB (publ) eller via e-post till info@bosam.se.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 500 000 aktier och röster.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
 8. a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 9. b)         dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 10. c)         ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktören.
 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
 14. Stämmans avslutande

Frågor till styrelse och vd

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget senast fredagen den 20 maj 2022. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress.